munkavédelem

MUNKAVÉDELMI TANÁCSADÁS

Munkavédelmi tanácsadás online is! Kockázatértékelés, dokumentációk készítése. Munkahelyi baleset teljeskörű ügyintézése. Munka- és tűzvédelmi tevékenység az Ön cégére szabva. Kérjen szakembert most!
Munkavédelmi képviselő: olyan, a munkavállalók által választott személy, aki a munkáltatóval való együttműködés során képviseli az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő munkavállalói jogokat és érdekeket.
Munkavédelmi szakember: a munkavédelmi feladatok elvégzésére egy képzett és gyakorlott munkavédelmi szakembert alkalmaznak, vagy bíznak meg. Ezért a rendeletben előírt szakképesítési feltételekkel rendelkező munkavállaló hiányában polgári jogi szerződés alapján külső szolgáltatás útján is megvalósítható.

MIRE KELL ODAFIGYELNI?

 Kockázatértékelés

Önnek a munkavédelmi kockázatértékelést mindenképpen (tevékenységtől függetlenül) kötelező elvégeztetnie, mert

 “Mvt. 54. § (2) A munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat…
A kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül”

A  kockázatértékelés elmulasztása esetén a felügyelet munkavédelmi bírságot (50.000-10.000.000 Ft) róhat ki – veszélyességi osztálytól függően.

4. Egyéni védőeszköz juttatás

Ha egyéni védőeszközöket használnak (itt a legegyszerűbb dolgokra is gondolni kell, pl. gumkesztyűt kell használnia annak a kollégának, aki a vizes/takarítószeres helyiségek takarítását végzi), Önnek ezek juttatási rendjéről szabályzatot kell készíttetnie:

“Mvt. 56. § Az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjét a munkáltató írásban határozza meg.
E feladat ellátása munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül”

 

Milyen minimális követelményeknek kell megfelelni a munkahelynek?

 

-munkahely kialakítása

-építmények a használatuk jellegének megfelelő szerkezetűek és szilárdságúak legyenek

-munkavállalók és a munkavégzés hatókörében tartózkodók védve legyenek 

– a munkahely (munkakörnyezet) és a munkavállaló közötti kapcsolatrendszer kialakítása

– higiénés követelményeknek megfelelő rendszeres takarítását tisztítása

-zárt téri munkahelyek vizsgálata

-rákkeltő vegyi anyagok” (ún. 1. kategóriás anyagok) vizsgálata

– a veszély jellegének megfelelő jelző- és riasztóberendezés 

-biztonságos munkavégzéshez szükséges mozgástér biztosítása

-be- vagy leesési veszély vizsgálata

-(állvány, pódium, kezelőjárda) kialakítása, elhelyezése, rögzítése

-a tárolt anyagok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságai vizsgálata

-Az energia-, cső- és közműhálózat biztonságosan üzemeltethető, kezelhető, karbantartható és azonosítható legyen

-A munkahely természetes és mesterséges megvilágítása 

-A munkahelyen a zajhatások és a rezgések, a por és vegyi anyagok vizsgálata

-A munkavállalók létszámához elegendő mennyiségű és minőségű, egészséget nem károsító levegő legyen

-A szabadtéri munkahelyen – a munkavégzés jellegének és a munkakörülményeknek megfelelő műszaki megoldás

-Az átlátszó felületű ajtók, kapuk, falak kitörés elleni védelme

-A munkahely padlózata és közlekedési útjai feleljenek meg a munkavégzés jellegének

-A közlekedési utak szélessége és a szabad magasság tegye lehetővé a gyalogosok és járművek biztonságos közlekedését

-munka- és tároló helyiségek kialakítása, ellenőrzése

-Kijáratok és vészkijáratok, menekülési utak kijelölése

-dohányzási tilalom illetve dohányzásra kijelölt terület kiválasztása, feltüntetése

-gép állandó tartozéka a biztonságos használatához magyar nyelvű üzemeltetési dokumentáció megléte

A dolgozók oktatása

A munkavédelmi oktatást az új veszélyforrás miatt meg kell ismételni.

“Mvt. 55. § (1) A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló
c) munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
d) új technológia bevezetésekor
elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat. Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén időszakonként – a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve – meg kell ismételni. Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni.
(2) Az (1) bekezdésben előírt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható.”

Munkavédelmi oktatást köteles tartani a munkáltató:

  • a munkavállaló munkába állásakor,
  • munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,
  • munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
  • új technológia bevezetésekor.

 

 

Baleset:

 

az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült akaratától függetlenül,

hirtelen vagy aránylag rövid idő  alatt következik be és sérülést, mérgezést vagy más (testi, lelki) egészségkárosodást, illetőleg halált okoz.

A munkavégzéssel összefüggésben 

következik be a baleset, ha a munkavállalót a foglalkozás körében végzett

munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvételezés, anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett üzemi étkeztetés,

foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás és a munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás igénybe vétele során éri.

Nem tekinthető munkavégzéssel összefüggésben bekövetkező balesetnek (munkabalesetnek)

az a baleset, amely a sérültet a lakásáról (szállásáról) a munkahelyére, illetve

a munkahelyéről a lakására (szállására) menet közben éri, kivéve, ha a baleset a munkáltató saját tulajdonában álló,

bérleti vagy más szerződés alapján, továbbá egyéb megállapodás alapján biztosított járművel történt.

A munkáltatónak minden munkaképtelenséggel járó munkabalesetet és a fokozott expozíciós esetet ki kell vizsgálnia.

A három munkanapot meghaladó munkaképtelenséggel járó munkabalesetet be kell jelenteni és nyilvántartásba kell venni.

A munkabalesettel, foglalkozási megbetegedéssel, fokozott expozícióval érintett munkavállaló személyes adatait rögzítenie kell.

KOMPLEX MUNKAVÉDELEM
 

MIT TARTALMAZ AZ EGYSZERI KOMPLEX MUNKAVÉDELEM?

 

A munkavédelem a szervezett kereteken belüli munkavégzésre vonatkozó egészségügyi és biztonsági törvények, rendeletek és előírások összességét jelenti. Célja, hogy megóvja a szervezetten munkát végző emberek egészségét, munkavégző képességét és humanizálja a munkakörülményeket. Egyszeri komplex munkavédelmi szolgáltatásunk pontosan ezt biztosítja ügyfeleink számára. Ez a szolgáltatásunk főleg a kisebb cégeknek szól. A mikrovállalkozások és a kisvállalkozások számára ugyanis a munkavédelmi törvény (Mvt.) alapján elégséges egy egyszeri, de komplex munkavédelmi szolgáltatás.

  • szabályzatok, utasítások elkészítése, aktualizálása, frissítése
  • kockázatértékelések (munkabiztonsági, kémiai, biológiai, pszichoszociális, optikai)
  • munkavédelmi oktatás megtartása
  • munkaterületek munkavédelmi bejárása, biztonsági állapot felmérése
  • munkabalesetek kivizsgálása, dokumentálása a munkavédelmi hatóság és a társadalombiztosítási kifizetőhely felé
  • munkakörnyezeti mérések elvégzése
Választható opcionális szolgáltatás: megrendelő dokumentációinak nyomon követése, szükség szerinti frissítése, munkavédelmi és tűzvédelmi szaktanácsadás éves kedvezményes szolgáltatási díj ellenében.

KERESSEN MINKET, VAGY KÉRJEN AJÁNLATOT !

MUNKAVÉDELMI FELÜGYELET: http://www.ommf.gov.hu

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről: net.jogtar.hu/jogszabaly mvt.

Kérjük, ellenőrizze le email címét.
Kérjük, pár sorban írja le milyen gépeket használnak. Pl: Kozmetikai gépek, Fodrászathoz szükséges gépek, Gyárban csiszológép, fúró stb...
Kérjük, pár sorban írja le milyen Vegyszerekkel dolgoznak milyen Tisztítószereket használnak. pl: ragasztók, festékek, fertőtlenítők stb...
Kérjük írja le a munkafolyamatokat pár lépésben.
Kérjük, röviden írja le pár lépésben a veszélyes munkafolyamatokat.
Hány m magasban végzik tevékenységüket, kötéltechnika, állványon, létrán végzik?
Van e veszélyes hulladék? Ipari hulladék? Kommunális hulladék?
Mérete, Kézmosás biztosítása, Kézmosószer, Kézszárító, Általános rendje tisztitáshoz.
Ha nem foglalkozik élelmiszerrel, húzzon egy vonalat. Környezet: Szellőzés, Fűtés, Anyagok raktározása, Munkaterület általános rendje, Megfelelően felszerelt elsősegély helye.
Ha nem foglalkozik élelmiszerrel, húzzon egy vonalat. Ivóvíz, Ipari víz, Védőital biztosítása.