Munkavédelem

Cégünk a munkavédelmi szolgáltatás keretében vállalja a munkavédelemről szóló többszörösen módosított 1993. évi XCIII. törvényben (Mvt) és a végrehajtási rendeletekben meghatározott szaktevékenységek ellátását a következő területeken:

  • -A megrendelő munkahelyi kockázatértékelés elkészítését, felülvizsgálatát és folyamatos karbantartását,

  • -A munkavédelem területén szükséges szabályzatok elkészítése, felülvizsgálata és folyamatos karbantartása

  • -A munkabiztonság elméleti és gyakorlati munkavédelmi és tűzvédelmi oktatási anyag összeállítása, oktatások megtartása, az oktatási nyilvántartás vezetése,

  • Időszakos biztonsági felülvizsgálatok elvégzése,

  • -Kémiai biztonságból adódó feladatok ügykezelése,

Induló vállalkozás, kezdő vállalkozás esetében is ellenőrzi a hatóság a munkavédelmi szabályok, tűzvédelmi előírások betartását, a munkavédelmi dokumentációk, a munkavédelmi oktatás, tűzvédelmi oktatás, kockázatelemzés, kockázatértékelés, kémiai kockázatbecslés meglétét.

Meglévő vállalkozásnál évente, vagy új belépő esetén is oktatásokon részt kell venni, mely meglétéről dokumentálása szükséges.

A kockázatértékelés, kockázatelemzés, kockázatbecslés készítése :

A kockázatértékelést, a kockázatkezelést és a megelőző intézkedések meghatározását – eltérő rendelkezés hiányában – a tevékenység megkezdése előtt és 3 évente köteles elvégezni az Mvt. 54. § (3) bekezdése szerint.

Megtartjuk a munkavédelmi oktatást, segítünk a munkavédelmi oktatásban, tűzvédelmi oktatásban vagy munkavédelmi oktatási tematikát, tűzvédelmi oktatási tematikát dolgozzunk ki.

Miért minket válasszon?

Szakértőink rendszeres időközönként szakmai előadásokon, konferenciákon vesznek részt, dokumentációink 100%-ban megfelelnek a Magyarországon érvényben lévő előírásoknak. 

Szakértő csapatunk akár extrém rövid határidő alatt is képes a magyar piacon egyedülálló szakmai tartalommal rendelkező minőségi munka elvégzésére. Kérje ingyenes SOS telefonos szolgáltatásunkat ahol pár perc alatt munkatársunk összegzi a teendőket és a lehetőségeket.

 

A legfeljebb 9 fő munkavállalót foglalkoztató munkáltató (mikrovállalkozás) esetén, továbbá ha a munkáltató a tevékenysége alapján a II. vagy III. veszélyességi osztályba tartozik, és 50 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztat (kisvállalkozás), akkor külön szakember kijelölése (foglalkoztatása) helyett kijelölt munkavállalójával vagy természetes személy munkaadóként maga is elláthatja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatait, amennyiben a kijelölt személy vagy ő maga rendelkezik az azok ellátásához a munkáltató tényleges szakmai tevékenységére tekintettel szükséges ismeretekkel, készséggel és jártassággal. Valamennyi esetben (kijelölés, foglalkoztatás vagy a munkavédelmi feladatok személyes ellátása) a munkáltató kötelessége továbbá, hogy a munkavédelemre vonatkozó szabályokban előírt munkabiztonsági szaktevékenység elvégzésére munkavédelmi (bányászati) szakképesítésű személyt vegyen igénybe. Ez a személy lehet a kijelölt (foglalkoztatott) szakember vagy – a szakképzettségi feltétel fennállása esetén – a természetes személy munkáltató is.

A munkavédelmi hatósági ellenőrzés során a munkáltatónak kell bizonyítani a besorolás helyességét, az alapul vett adatok valódiságát továbbá a munkavédelmi szakember előírt óraszámban történő foglalkoztatását.

A munkáltató köteles a besorolását veszélyességi osztály vagy létszám kategória megváltozásakor módosítani és a besorolás megfelelősségét évenként felülvizsgálni, valamint mindezt írásban dokumentálni.

Hívjon, vagy írjon, hogy levehessük a feladatokat a válláról!
Mun­ka­vé­del­mi szol­gál­ta­tá­sunkat on­line szoft­ve­res hát­tér­tá­mo­ga­tás­sal is támogathatjuk.
Szol­gál­ta­tá­sunk a táv­mun­ká­ban dol­go­zó mun­ka­vál­la­ló­i­nak mun­ka­vé­del­mi vo­nat­ko­zá­sú, mun­kál­ta­tói kö­te­le­zett­sé­ge­i­re és fel­ada­ta­i­ra is ad meg­ol­dást.

Kérjük, ellenőrizze le email címét.
Kérjük, pár sorban írja le milyen gépeket használnak. Pl: Kozmetikai gépek, Fodrászathoz szükséges gépek, Gyárban csiszológép, fúró stb...
Kérjük, pár sorban írja le milyen Vegyszerekkel dolgoznak milyen Tisztítószereket használnak. pl: ragasztók, festékek, fertőtlenítők stb...
Kérjük írja le a munkafolyamatokat pár lépésben.
Kérjük, röviden írja le pár lépésben a veszélyes munkafolyamatokat.
Hány m magasban végzik tevékenységüket, kötéltechnika, állványon, létrán végzik?
Van e veszélyes hulladék? Ipari hulladék? Kommunális hulladék?
Mérete, Kézmosás biztosítása, Kézmosószer, Kézszárító, Általános rendje tisztitáshoz.
Ha nem foglalkozik élelmiszerrel, húzzon egy vonalat. Környezet: Szellőzés, Fűtés, Anyagok raktározása, Munkaterület általános rendje, Megfelelően felszerelt elsősegély helye.
Ha nem foglalkozik élelmiszerrel, húzzon egy vonalat. Ivóvíz, Ipari víz, Védőital biztosítása.

Munkavédelmi törvény – átfogó munkavédelmi jogszabály
Munkavédelmi jogszabályok – munkahelyeket érintő
Munkavédelmi jogszabályok – egyéni védőeszköz
  • 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről
Munkavédelmi jogszabályok – kémiai biztonság
Munkavédelmi jogszabályok – munkabaleset
Munkavédelmi jogszabályok – foglalkozás-egészségügy
Munkavédelmi jogszabályok – dohányzás
  • 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól
  • 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól
Munkavédelmet közvetve érintő egyéb jogszabályok
  • 1997. évi LXXX. törvénya társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről.